Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor:
www.GreaterPotentials.com
Welkom op onze Internetsite http://www.GreaterPotentials.com (hierna aangeduid als: "Greater Potentials Web Site"). Lees eerst nauwkeurig deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Algemeen
Elk gebruik van de Greater Potentials Web Site is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Greater Potentials behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer je aanlogt of deze website gewoon bezoekt of gebruikt, aanvaard je de op dat ogenblik geldige Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Greater Potentials is volledig op eigen risico.

 

2. Beschikbaarheid van de Greater Potentials Web Site
Greater Potentials wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Greater Potentials het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

 

3. Gebruik van de Greater Potentials Web Site, de inhoud ervan en de aangeboden informatie
De door Greater Potentials gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van Greater Potentials of de rechtmatige eigenaar van de informatie. Greater Potentials benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van Greater Potentials.  Alle informatie werd zorgvuldig door Greater Potentials verzameld en gecontroleerd en vervolgens naar eigen goeddunken gepubliceerd. De informatie van derden werd ongewijzigd overgenomen. De gebruikers moeten zelf nagaan of de geleverde informatie correct, volledig en/of up-to-date is. De aansprakelijkheid van Greater Potentials voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledig of niet-actuele informatie en ook voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, is beperkt tot grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Greater Potentials. Wanneer de gebruiker de Greater Potentials Web Site bezoekt of gebruikt, moet deze bovendien ervoor zorgen dat hij niet betrokken geraakt bij de volgende activiteiten:

* hij mag geen schade berokkenen aan personen, in het bijzonder minderjarigen, of hun persoonlijke rechten schenden;
* hij mag door het gebruik van deze site geen inbreuk plegen op de publieke moraal;
* hij mag de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten niet schenden;
* hij mag geen content inladen die besmet is met een virus, het zogenaamde Trojaanse Paard, noch andere programma's die de informatie kunnen beschadigen;
* hij mag geen hyperlinks of content doorsturen, opslaan of inladen zonder dat hij of zij hiervoor bevoegd is, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of content de vertrouwelijkheidsprincipes schenden of onwettig zijn; en
* hij mag geen advertenties, ongewenste e-mails (zogenaamde "spam"), onjuiste virus-waarschuwingen, fouten enz. verspreiden noch deelnemen aan loterijen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelletjes enz.

Daarnaast kan Greater Potentials ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

 

4. Links/contents en informatie van derden
De Greater Potentials Web Site kan links en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. Greater Potentials is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina's. Zij laat zich hierover dan ook niet uit en onderschrijft geen enkele van deze webpagina's noch de inhoud ervan als zijnde eigen, aangezien Greater Potentials geen controle heeft over deze informatie/content. Greater Potentials kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie die op de Greater Potentials Web Site ook expliciet als "informatie van derden" vermeld staat, inclusief de informatie aangeleverd door de sales partners.

 

5. Software downloaden
Wanneer Greater Potentials downloadbare software aanbiedt, zal het gebruik van deze software onderworpen zijn aan de licentievoorwaarden van de erkende leverancier of de betreffende fabrikant (licentie-overeenkomst). Deze voorwaarden worden meegestuurd met de software en/of kunnen verkregen worden bij de fabrikant/erkende leverancier van de software. In principe zal de gebruiker deze software enkel kunnen installeren nadat hij de betreffende licentievoorwaarden aanvaard heeft. De downloadbare software is in het algemeen enkel bedoeld voor privé-gebruik of testdoeleinden. Elk ander gebruik wordt vervolgd op basis van het strafrecht en het burgerlijk recht. De dwingende rechten van de gebruiker blijven onaangetast binnen het specifieke toepassingsgebied van de wet, zoals die van toepassing is op een bepaald territorium. Greater Potentials is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van gedownloade databestanden.

 

6. Belangrijk bericht in verband met computervirussen
Ook al stelt Greater Potentials alles in het werk om de Greater Potentials Web Site te vrijwaren van virussen, kan ze niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheids-maatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze downloadt.

 

7. Regels voor het gebruik van paswoorden en verantwoordelijkheid
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoorden en moet elk misbruik vermijden van de paswoorden die hij ontvangen heeft voor gebruik van de website. Indien de gebruiker vaststelt dat zijn paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn paswoord kan gemaakt worden, moet hij Greater Potentials hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Greater Potentials moet dan vervolgens het betreffende paswoord blokkeren. Niettegenstaande het voorgaande kan Greater Potentials noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van persoonlijke paswoorden, behalve wanneer dit misbruik het gevolg is van intentioneel gedrag of grove nalatigheid van een Greater Potentials-werknemer of een derde partij die voor Greater Potentials werkt. Daarnaast behoudt Greater Potentials zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn Gebruikersdata te blokkeren.

 

8. Beperking van de aansprakelijkheid
Greater Potentials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals winstderving, annulering of onderbreking van operaties of gegevensverlies.

 

9. Jurisdictie / Toepasbare wetgeving
De Greater Potentials Web Site wordt onderhouden en beheerd enkel voor landen waarin Greater Potentials een business-vestiging heeft. Greater Potentials staat niet in voor de geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, software en/of documentatie voor weergave en downloading elders ter wereld. Gebruikers die vanuit andere landen toegang nemen tot de Greater Potentials Web Site zijn zelf verantwoordelijk voor de conformiteit met de lokale wetgeving. De toegang tot de informatie, software en/of documentatie op de Greater Potentials Web Site is uitdrukkelijk verboden vanuit landen waar deze content als onwettig beschouwd wordt. Deze Gebruiksvoorwaarden ressorteren onder de wetgeving van Belgïe. Voor zover de partijen tot een akkoord kunnen komen over de plaats van jurisdictie bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, zal dit Oudenaarde - Belgïe, zijn.

 

10. Greater Potentials Lidmaatschap
Wanneer de gebruiker zijn/haar e-mail gegevens invult of zich aanmeldt via Facebook geeft deze Greater Potentials toestemming om op regelmatige wijze een nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. Dit lidmaatschap is gratis en kan op elk moment worden opgezegd via eenvoudige link in elke e-mail.